Επιλογές

  • Για την Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Κατάθεσης Δικαιολογητικών πατήστε εδώ...
  • Για την αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Γ΄ - Προσωπικού, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων, τηλέφωνο: 2310-643037 & 2310-643039