Επιλογές

Η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια ρυθμίζεται από το κεφάλαιο Γ? του Π.Δ.1/2003, (Α?1), άρθρα 19-31, όπου καθορίζονται ο τρόπος εκλογής, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, η ανακήρυξη υποψηφίων, η συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών, η σύνταξη των πινάκων εκλογέων, τα ψηφοδέλτια, η διαδικασία της ψηφοφορίας και της διαλογής, η τήρηση των πρακτικών εκλογής, η συγκρότηση των νομαρχιακών επιτροπών εκλογών, η υποβολή ενστάσεων, η κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και τέλος, ο διορισμός των αιρετών μελών των συμβουλίων.

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η οργάνωση της διαδικασίας εκλογών, είναι ευθύνη αποκλειστικά της διοίκησης της εκπαίδευσης και των στελεχών της εκπαίδευσης, στη δε διαδικασία μετέχουν μόνο εκπαιδευτικοί. Ομοίως, και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψηφίων, επίσης μόνο εκπαιδευτικοί. 
Το σχετικό έγγραφο εδώ....