Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, και επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ να καταθέσουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ανακοίνωση και των τελευταίων οργανικών τοποθετήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 26-07-2016, σύμφωνα με τα παρακάτω που αναφέρονται στην εγκύκλιο των Μεταθέσειων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16:

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β?

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2016.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2016 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2016 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997, καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.