Επιλογές

Για τον τελικό Πίνακα Μοριοδότησης πατήστε εδώ...

Επισημαίνουμε ότι, αυτοί/ές που ισοβαθμούν μπήκαν σε αλφαβητική σειρά, εκτός της περίπτωσης που στη στήλη (μόρια Β) η μοριοδότηση είναι μεγαλύτερη, διότι η Υπηρεσιακή-Διοικητική κατάσταση προηγείται της Επιστημονικής.