Επιλογές

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για τις Οδηγίες Καταχώρισης της Αίτησης πατήστε εδώ...
  • Για τα Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τα Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 πατήστε εδώ...

Επισημαίνεται ότι, τα Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 είναι ενδεικτικά, όπου η επικαιροποίησή τους είναι μια δυναμική διαδικασία και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται σε τακτά διαστήματα.