Επιλογές

Ν.4692/2020   Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
Ν.4547/2018   Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Ν.3966/2011    Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις
Ν.3848/2010   Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ? καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας (Φ.Ε.Κ. 71/19-05-2010)
Ν.3699/2008   Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ν.3467/2006   Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν.2986/2002   Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
Ν.2817/2000   Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις
Ν.2413/1996   Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Ν.1566/1985   (Τροποποίηση αρχικού Νόμου)-Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Ν.1566/1985   Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
    Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. Φ.12/80/8876/Γ1 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/1?2?2011 τ.Β΄) «Ορισμός σχολικών μονάδων-Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου».
  N.4142/2013   Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
    Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης.
Ν.4210/2013   Χορήγηση αδειών