Διαβίβαση εγκυκλίου σε εφαρμογή του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018)