Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ε΄-Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλέφωνο: 2310-643044