Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ε΄ - Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλέφωνο: 2310-643044