Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2020 (έως τις 31-10-2020)