ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγίες προς τα Ιδιωτικά Σχολεία, Ξένα Σχολεία της ημεδαπής καθώς & τα Ιδ. Σχολεία που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ), για τη λειτουργία της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας υποβολής αναφορών ενδοσχολικής βίας & φαινομένων εκφοβισμού