ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους/τις αναπληρωτές/τριες που προσλαμβάνονται 28/03/2023 και 29/03/2022

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο ΦΕΚ 3785/13-8-2021, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνει με φυσική παρουσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και όχι στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από τον ΟΠΣΥΔ έως τις 27/03/2023. Συνεπώς οφείλετε να παρουσιαστείτε στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας την Τρίτη 28/03/2023 ή την Τετάρτη 29/03/2023 με όλα τα δικαιολογητικά της πρόσληψης προσυμπληρωμένα. Εφόσον τοποθετηθείτε σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η υποβολή των δικαιολογητικών για τη δημιουργία του ατομικού φακέλου θα γίνει στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Τα δικαιολογητικά πρόσληψης διατίθενται παρακάτω σε συνδέσμους. Θα αποσταλούν και στο προσωπικό σας e-mail για διευκόλυνσή σας. Σας συμβουλεύουμε να τα εκτυπώσετε και να τα συμπληρώσετε σχολαστικά (απαγορεύονται μουντζούρες και διορθωτικό) πριν παρουσιαστείτε στη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας, ώστε να αποφευχθούν λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις την ημέρα πρόσληψής σας. Επίσης, σας προτρέπουμε να αποθηκεύσετε αυτά τα έντυπα είτε σε υπολογιστή είτε σε κάποιο κινητό μέσο ώστε να τα έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις συναλλαγές σας με τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας ή με το Τμήμα ΕΣΠΑ της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Τέλος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, κατά την ανάληψη υπηρεσίας σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται. Το παραπάνω δικαιολογητικό θα συμπεριληφθεί στον ατομικό σας φάκελο.
Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ προκειμένου να συμπληρωθεί ο ατομικός σας φάκελος, που είναι απαραίτητος για τη μισθοδοσία σας.

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 2022-2023 (MIS 5184904)», πατήστε εδώ...
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ...

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου: «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού 2022-2023», πατήστε εδώ...
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ...

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου: «Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια και Επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 2022-2023», πατήστε εδώ...
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ...

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, πατήστε εδώ...
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ...

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Εξειδικευμένη 2022-2023 (MIS 5184989)», πατήστε εδώ...
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ...

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη Ενιαίας Συστηματικής Φοίτησης και Συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ) 2022-2023», πατήστε εδώ...
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ...