ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντριών/ντών για συνέντευξη σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της με Αρ. Πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄ 6141) Υπουργικής Απόφασης

Πρόσκληση ΠΥΣΠΕ-Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής - 08-03-2023

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης,  (1ος όροφος) σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Επισημαίνεται ότι, πριν την έναρξη της συνέντευξης εξετάζονται προφορικά στην ξένη γλώσσα υποψήφιοι, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021(Α΄136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 374 του ν. 4957/2023(Α΄141) και ισχύει.
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.