ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: "Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό"