ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Απεργίες/Στάσεις Εργασίας.

Καταχώριση των Απεργιών και/ή των Στάσεων Εργασίας των Εργαζομένων του Φορέα σας το τρέχον σχολικό έτος.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε τον/τους Εργαζόμενο/ους του Φορέα σας που λαμβάνουν μέρος σε Απεργία ή Στάση Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται πίνακας με τα στοιχεία των Εργαζόμενων του Φορέα σας, που υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος. Τα στοιχεία αυτά είναι:
● Αριθμός Μητρώου
● ΑΦΜ
● Επώνυμο
● Όνομα
● Όνομα Πατέρα
● Συμμετοχή (Όλοι)
● Παρατηρήσεις

Για να καταχωρίσετε τους εργαζόμενους που Απεργούν ή συμμετέχουν σε Στάση Εργασίας επιλέγετε την ημερομηνία από το πεδίο Ημερομηνία Απεργίας/Στάσης και τον Τύπο Απεργίας/Στάσης που βρίσκεται πάνω από τον πίνακα από το αντίστοιχο πεδίο. Στη συνέχεια, επιλέγετε τον/τους Εργαζόμενο/ους που συμμετέχουν στην Απεργία ή Στάση επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (checkbox) στη στήλη Συμμετοχή.

Για να υποβάλετε την Απεργία ή Στάση επιλέγετε «Αποθήκευση» που βρίσκεται στο επάνω μέρος του πίνακα. Επιλέγοντας το πεδίο Όλοι (κάτω από την κεφαλίδα Συμμετοχή), επιλέγετε (ή από-επιλέγετε) όλες τις εγγραφές του πίνακα.
Τέλος, επιλέγετε «Αποθήκευση» για να καταχωρίσετε την Απεργία ή Στάση. Στη στήλη Παρατηρήσεις αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την καταχώριση (ή μη) της Απεργίας/Στάσης Εργασίας για κάθε Εργαζόμενο.

Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε τις αντίστοιχες αναφορές μέσα από τις επιλογές «Όσοι συμμετέχουν», «Όλοι οι εργαζόμενοι».
Συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να καταχωρίσετε Απεργία ή Στάση Εργασίας είναι:
⮚ Επιλογή Ημερομηνίας Απεργίας ή Στάσης Εργασίας
⮚ Επιλογή Τύπου Απεργίας ή Στάσης Εργασίας
⮚ Επιλογή Εργαζόμενου/ων που λαμβάνει/ουν μέρος στην Απεργία ή Στάση Εργασίας
⮚ Αποθήκευση
Οι Εργαζόμενοι στο Φορέα σας, οι οποίοι υπηρετούν Με Απόσπαση (Τύπος υπηρέτησης: Με Απόσπαση) ΔΕΝ εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Παρατηρήσεις:

  • ΠΡΟΣΟΧΗ πάντα να επιλέγετε τη σωστή “Ημερομηνία Απεργίας/Στάσης” πριν ξεκινήσετε την καταχώρηση των συμμετεχόντων.
  • Αν έχει κηρυχθεί την ίδια ημέρα και ΑΠΕΡΓΙΑ και ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επιλέγετε στο πεδίο “Τύπος Απεργίας/Στάσης”: πρώτα “Απεργία”, καταχωρείτε τα ονόματα όσων συμμετείχαν στην ΑΠΕΡΓΙΑ και πατάτε “Αποθήκευση”. Στη συνέχεια επιλέγετε “Στάση εργασίας” και καταχωρείτε τα ονόματα όσων συμμετείχαν στην Στάση Εργασίας και τις ώρες, ίδιες με τις ώρες που προκηρύχθηκαν από τα συνδικαλιστικά όργανα για τις ειδικότητες που αντιπροσωπεύουν. Τέλος πατάτε ξανά “Αποθήκευση”.
  • Για το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σε περισσότερες από μία Σχολικές Μονάδες, η συμμετοχή του σε απεργιακή κινητοποίηση δηλώνεται στο myschool από τη Σχολική Μονάδα στην οποία υπηρετεί την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης και υπογράφει στον ΠΙΝΑΚΑ της ίδιας Σχολικής Μονάδας. Στις περιπτώσεις αυτές, στους ΠΙΝΑΚΕΣ των υπολοίπων Σχολικών Μονάδων που υπηρετεί, στην τελευταία στήλη θα αναγράφεται «Έχει καταχωρηθεί από άλλο φορέα».