ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017), σχετικά με βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 9  του Κεφ. Γ΄ του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017/τ.Α?) και  την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 35527/Ε2/3-3-2017, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία που προσφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα για βαθμολογική  ένταξη.
Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνίσταται σε:
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή και
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, είναι να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο της ένταξης και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. Επίσης πρέπει η προϋπηρεσία να είναι συναφής προς τα αντικείμενα στα οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό απασχολείται ή είναι δυνατό να απασχοληθεί.
Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ πατήστε εδώ...

Για το έντυπο της Αίτησης Αναγνώρισης πατήστε εδώ...

Ετικέτες