ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. Φ.12/80/8876/Γ1 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/1?2?2011 τ.Β΄) «Ορισμός σχολικών μονάδων-Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου».

Ετικέτες
Αρχεία