ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγίες για την Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κάθε υπάλληλος στο Δημόσιο (μόνιμος – μη μόνιμος) δύναται να απασχοληθεί πέρα του εργασιακού ωραρίου του σε Φορείς, Επιχειρήσεις ή ως αυτοαπασχολούμενος, έχοντας την υποχρέωση να αιτηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία του ή να αιτηθεί έγκρισης παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄65) )_[Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...], όταν ο υπάλληλος απασχολείται σε άλλον Φορέα, έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην Υπηρεσία του ανά οικονομικό εξάμηνο Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο (αφορά μονίμους υπαλλήλους).

Α. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε απασχόληση, εκτός εργασιακού ωραρίου, μονίμων και αναπληρωτών υπαλλήλων απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, η οποία χορηγείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

  • ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
    (άρθρα 31,32,33,34,35, Ν.3528/2007)_[Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...]

1. η δεύτερη απασχόληση να μην είναι με πλήρες ωράριο,
2. να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του/των σχολείου/ων που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός,
3. η απασχόληση να γίνεται μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου του/της εκπαιδευτικού,
4. α. οι αποδοχές ή απολαβές που προκύπτουν από αυτό να μην είναι ανώτερες από το σύνολο των μεικτών αποδοχών της οργανικής του θέσης (άρθρο 104, παρ. 2 του Συντάγματος). [Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...],
    β. οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρο 28, Ν. 4354/2015). [Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...]

  • Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ αιτήματος χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου:

1. Αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
    ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
α) Αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών έργων ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ολοήμερο Δημοτικό, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Αγγλικά στην Προσχολική, Τ.Υ.-ΔΥΕΠ, ΣΜΕΑΕ + ΤΕ, Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί» [Πατήστε εδώ...]
β) Αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών έργων ΠΕΠ 2023-2024: «Παράλληλη Στήριξη, Στήριξη από ΕΒΠ-Σχ. Νοσηλευτή» [Πατήστε εδώ...]
γ) Αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Τακτικού Προϋπολογισμού [Πατήστε εδώ...]
δ) Αίτηση μονίμων εκπαιδευτικών [Πατήστε εδώ...]

2. Βεβαίωση Διευθυντή/ών σχολείου/ων ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η, ότι το έργο στην υπηρεσία του/της, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του συγκεκριμένου ιδιωτικού έργου.

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) [Προσυμπληρωμένη, εδώ...]

4. Βεβαίωση του εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται:

  -  ο φορέας απασχόλησης,
  -  το αντικείμενο της απασχόλησης και η ιδιότητα του απασχολούμενου,
  -  ο τόπος απασχόλησης,
  -  α) το χρονικό διάστημα, β) η/οι μέρα/ες και γ) ωράριο (εβδομαδιαίο), για το οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η,
  -  αν το έργο που παρέχεται είναι εξ αποστάσεως ή δια ζώσης.

5. Συγκεντρωτικός - Συμπληρωματικός πίνακας για έγκριση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Αναγράφονται ΟΛΑ τα έργα που απασχολείται ή απασχολήθηκε ο υπάλληλος [με Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου - Ενημερώσεις - Εγκρίσεις - Έργα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.] κατά το τρέχον σχολικό έτος. [Πατήστε εδώ...]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  -  Οι αιτήσεις εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μόνο εφόσον συνοδεύονται από ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  -  Οι αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΠΡΙΝ την έναρξη του έργου (η άσκηση ιδιωτικού έργου δε μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το ΠΥΣΠΕ).
   -  Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ (έργο που ασκήθηκε πριν την ημερομηνία της αίτησης) ΔΕΝ είναι δυνατή.
   -  Τα μέλη Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. αιτούνται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στο ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4957/2022 )_[Για τον νόμο, πατήστε εδώ...], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, του Ν. 5029/2023 [Για τον νόμο, πατήστε εδώ...] δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (Ν.3528/2007) περί άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου αλλά απαιτείται έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών με Δήλωση - Γνωστοποίηση, συνοδευόμενη από Βεβαίωση - Σύμβαση Φορέα απασχόλησης.

Αφορά, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο εκτελείται ΕΚΤΟΣ εργασιακού ωραρίου:

  -  Στα στελέχη της εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης που επιλέγονται από το Ι.Ε.Π. και παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 και 2021 – 2027. [Έντυπο _ Πατήστε εδώ...]

  -  Σε όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που πρόκειται να διδάξουν σε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και σε ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς. [Έντυπο _ Πατήστε εδώ...]

 Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την έγγραφη ενημέρωση:

1. Το έντυπο της Υπεύθυνης δήλωσης (κατά περίπτωση),
2. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης και
3. Συγκεντρωτικός - Συμπληρωματικός πίνακας όπου θα αναγράφονται ΟΛΑ τα έργα που απασχολείται ή απασχολήθηκε [με Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου - Ενημερώσεις - Εγκρίσεις - Έργα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.] ο/η υπάλληλος κατά το τρέχον σχολικό έτος. [Πατήστε εδώ...]

 

Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα στελέχη (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων, Προϊστάμενοι/ες) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, με αίτηση για Έγκριση Παροχής Υπηρεσιών προς τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ν. 4823_[Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.5029/2023. )_[Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...]

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ αιτήματος Έγκρισης Παροχής Υπηρεσιών:

1. Το έντυπο Αίτησης [Πατήστε εδώ...],
2. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης και
3. Συγκεντρωτικός - Συμπληρωματικός πίνακας όπου θα αναγράφονται ΟΛΑ τα έργα που απασχολείται ή απασχολήθηκε [με Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου - Ενημερώσεις - Εγκρίσεις - Έργα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.] ο/η υπάλληλος κατά το τρέχον σχολικό έτος. [Πατήστε εδώ...]

 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Για παροχή επιμορφωτικού έργου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαιτείται η ενυπόγραφη επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του υπαλλήλου - υπογεγραμμένο αποδεσμευτικό έντυπο (διατίθεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) από την υπηρεσία ή το φορέα στον οποίο υπηρετούν [Για τη νομοθεσία, πατήστε εδώ...]

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΕΠΑ _ ΠΕ70