ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 1/17-01-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης  Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης», οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 18-01-2023 και ώρα 08.00 έως και Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 23.59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβολής αιτήσεων: https://schooldirectors.minedu.gov.gr